Saturday, October 17, 2009

Chinese Dialects

Chinese dialects.

1 North Chinese - Beijing dialects, Hakka dialects, Yangzi dialects and Hunan dialects.

2 Cantonese dialects - Hainan, Guangxi, Guangzhou, Jiangmen, Zhongsan, Yangjiang, Qingyuan, Zhanjiang, Shenzhen and Foshan.

3 Fujian dialects – Fuzhou (or North) and Xiamen (Zhangzhou-Quanzhou) [this includes Hainan and Shantou].